Byråns medarbetare har stor erfarenhet av att företräda enskilda i nedan nämnda måltyper. Den enskilde kan lämna önskemål att viss advokat eller jurist skall förordnas som offentligt biträde. Beslut fattas av domstol. Kostnader för offentligt biträde/ställföreträdare betalas av staten utan återbetalningsskyldighet för den enskilde.

Asyl

Asyl

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om asyl, för enskilda och familjer samt för ensamkommande flyktingbarn. Uppdraget innebär att tillvarata den asylsökandes rättigheter och intressen under asylprocessen och vid eventuell förhandling i migrationsdomstol. Vi har stor erfarenhet av att biträda asylsökande från hela världen. Vid förordnanden i ärenden om ensamkommande flyktingbarn har vi nära kontakt med barnets gode man. En asylsökande har möjlighet att lämna önskemål att viss advokat eller jurist skall förordnas som offentligt biträde, i annat fall kommer Migrationsverket att utse någon lämplig för uppdraget.

Förvar

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden om förvar, dvs. när en asylsökande blivit frihetsberövad i avvaktan på eventuell avvisning. Uppdraget innebär att tillvarata den förvarstagnes rättigheter och biträda vid förvarsförhandling. Den förvarstagne kan begära att viss advokat eller jurist förordnas som offentligt biträde. Beslut fattas av Migrationsverket eller polisen. Om man inte begär någon särskild advokat eller jurist kommer lämplig person att förordnas.

Brott

Offentlig försvarare

Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare i brottmål. Uppdraget innebär att tillvarata den misstänktes rättigheter och intressen under förundersökning och rättegång. Som misstänkt har man möjlighet att begära att en viss advokat förordnas som offentlig försvarare. Om man inte har särskilda önskemål om viss advokat kommer tingsrätten att utse någon lämplig för uppdraget.

Målsägandebiträde

Vi åtar oss uppdrag som målsägandebiträde för både barn och vuxna. Uppdraget innebär att hjälpa och stödja den som utsatts för brott, dels under förundersökningen dels vid rättegången. I uppdraget ingår även att föra skadeståndstalan när målsäganden så önskar. Som målsägande har man möjlighet att begära att en viss advokat eller jurist förordnas som målsägandebiträde. Önskemålet kan framföras till polisen, men beslut fattas av tingsrätten. Om man inte har särskilda önskemål om viss advokat eller jurist kommer tingsrätten att utse någon lämplig för uppdraget.

Särskild företrädare för barn

Vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn och ungdomar. Särskild företrädare förordnas av tingsrätten när vårdnadshavare eller annan närstående är misstänkt för brott mot barnet, eller vårdnadshavare av annan anledning inte kan antas tillvarata barnets intressen. Uppdraget innebär bl.a. att hjälpa barnet i samband med förhör och läkarbesök samt att föra en eventuell skadeståndstalan vid rättegång.

 

Kostnader för målsägandebiträde och särskild företrädare för barn betalas av staten, utan återbetalningsskyldighet för den enskilde.

Familj

Vårdnad, boende och umgänge

Vi åtar oss uppdrag som ombud för enskilda i tvister om vårdnad om barn, barns boende och umgänge med barn. Vi har stor erfarenhet av tvister där det förekommer hot/våld mot endera parten eller barnet, alternativt samarbetssvårigheter mellan parterna. Vi förmedlar rättshjälp och rättsskydd.

En av våra jurister har stor erfarenhet av uppdrag som ombud i internationella vårdnadstvister och Haag-ärenden.

Bodelning

Vi företräder enskilda i tvister om bodelning och åtar oss uppdrag från tingsrätten som bodelningsförrättare.

God man/rättegångsbiträde

Vi åtar oss uppdrag som god man och rättegångsbiträde i ärenden om förvaltarskap och andra familjeanknutna ärenden.

LVU, LVM, Psykiatri

LVU (lagen om vård av unga)

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde/ställföreträdare för föräldrar och barn i ärenden om LVU, dvs. tvångsomhändertaganden av barn. Uppdraget innebär att tillvarata den enskildes rättigheter gentemot socialförvaltningen och i samband med förhandling i förvaltningsdomstol. När vi biträder barn och ungdomar besöker vi regelmässigt de som är placerade utanför hemmet.

LVM (lagen om vård av missbrukare)

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden enligt LVM, dvs. tvångsomhändertaganden av missbrukare. Uppdraget innebär att tillvarata den enskildes rättigheter gentemot socialförvaltningen och i samband med förhandling i domstol. Vår målsättning är att den enskilde skall känna sig väl förberedd inför en förhandling och få sin sak rättvist prövad.

Psykiatri

Vi åtar oss uppdrag som offentligt biträde i ärenden enligt LPT och LRV, dvs. psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård. Vi träffar regelmässigt den enskilde inför en muntlig förhandling i domstol.